Laboratoř skladování energie, společný projekt Ústavu termomechaniky a Ústavu chemických procesů

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2015
Odpovědní řešitelé:
Ing. Jan Hrubý, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Skladování energie se stává stále důležitějším tématem zejména vzhledem k potřebě vyrovnávat kolísavý výkon obnovitelných zdrojů elektrické energie a k rostoucí poptávce po skladování energie pro průmyslové i rezidenční účely. Pro studium této problematiky hovoří jak ekonomické stimuly, tak potřeba udržitelnosti z hlediska zdrojů energie a omezení negativních vlivů na životní prostředí. V České republiky není toto téma dosud rozvíjeno v dostatečném rozsahu a kvalitě odpovídající jeho ekonomické a společenské důležitosti.

Laboratoř skladování energie (LSE) je zřízena jako společná laboratoř Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. a Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Účelem projektu je zajistit základní experimentální vybavení laboratoře na obou pracovištích, a umožnit tak rozvoj badatelské činnosti i aplikací ve spolupráci s aplikační sférou.

Práce společné laboratoře bude směřována především do těchto oblastí:

  • experimentální výzkum materiálů a médií pro skladování tepelné energie,
  • teoretický výzkum s využitím molekulárních simulací,
  • experimentální výzkum přenosových procesů (přenos tepla a hmoty, fázové změny a reakce),
  • matematické modelování přenosových procesů a systémů skladování energie,
  • realizace poloprovozů a ověřování technologií.

Vstupní přidanou hodnotou bude úzká spolupráce specialistů z Ústavu termomechaniky AV ČR zabývajících se problematikou sdílení tepla a hmoty z hlediska termodynamiky s odborníky z Ústavu chemických procesů AV ČR, kteří se dlouhodobě zabývají termodynamikou iontových kapalin a dalších látek perspektivních pro ukládání energie. Mezioborový charakter laboratoře předpokládá rovněž otvírání nových témat na základě vývoje oboru.