Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018
Odpovědný řešitel:
Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH)
Spolupracující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Aktivita 4. Generace vodíku a jednoduchých uhlovodíků pomocí fotochemických reakcí
1. Nanostrukturované depozity oxynitridu molybdenu MoOxNy.

Protože oxidy molybdenu jsou zajímavé optické a elektrochemické materiály, jejich nitridizací je možno dosáhnout lepších absorpčních charakteristik v oboru viditelného spektra. Byla provedena charakteristika a analýza vzorků pomocí SEM (obr. 1), EDX, Ramanovské a XP spektroskopie a luminiscenčních a fotoelektrochemických měření na našem ústavu. Ve Fyzikálním ústavu se prováděla ED, HRTEM a EDS měření a určila se jejich krystalická struktura (L. Palatinus, M. Klementová).

Fotoelektrochemická analýza prokázala redukční schopnost nanostrukturovaných depozitů (uvolňování vodíku) ve vodném prostředí při ozáření a přiložení externího potenciálu 1 V.

V současnosti probíhá recenzní řízení v mezinárodním vědeckém časopise.


Obr. 1 a) SEM obrázek MoOxNy depozitu s nanostrukturnímu útvary (nanodráty, nanodestičky)

Obr. 1 b) boční pohled téhož depozitu s vyznačenými rozměry nanoútvarů
 2. Komplexní depozity z křemíkových nanodrátů.

Pokračovaly depozice křemíkových nanodrátů a další modifikování jejich fotoelektrochemických vlastností. Již dříve byla publikována studie jejich přípravy (není součástí tohoto projektu) [1]. Nutnost vylepšení jejich odolnosti ve vodném prostředí při štěpení vody předpokládá vytvoření nanometrické ochranné vrstvy ze zvoleného materiálu – zde TiO2. Dalším dodatečným technologickým krokem jsme toho dosáhli; a) tepelným rozkladem isopropoxidu titanu nebo b) hydrolýzou tohoto prekursoru při pokojové teplotě postupem, který je obvyklý při ALD tj. střídání vodních par a příslušného prekursoru v reakčním prostoru za postupného současného vytváření TiO2 nanovrstev na sobě. Takto se podařilo vytvořit 10nm vrstvu TiO2 na křemíkových nanodrátech (obr. 2). TiO2 navíc není jen vhodný jako ochranná vrstva, ale jeho fotoelektrochemické vlastnosti jsou výhodné v UV oboru.

Výsledek byl předveden na vědecké konferenci [2].


Obr. 2 a) HRTEM obrázek Si nanodrátu s vyznačenými měřenými místy

Obr. 2 b) EDS elementární analýza profilu nanodrátu
  1. V. Dřínek, M. Klementová, R. Fajgar, P. Dytrych, Materials Letters 160 (2015) 109–112
  2. poster, 2018 EMN Meeting on Nanowires, 11.-15. červen, 2018, Praha, Česká republika