Rozvojové a demonstrační aktivity Společné laboratoře skladování energie

Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2017
Odpovědný řešitel:
Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Spolupracující pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Projekt rozvojových a demonstračních aktivit navazuje na předchozí aktivity Společné laboratoře skladování energie, která byla založena v roce 2015 z prostředků programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 jako společné pracoviště Ústavu chemických procesů AV ČR a Ústavu termomechaniky AV ČR. V roce 2017 se činnost Společné laboratoře skladování energie zaměřila na první společné experimenty rozvíjející výzkumné a demonstrační aktivity v oboru skladování tepelné energie.

Společná laboratoř studuje materiály, které mají potenciál být využity jako materiály s fázovou přeměnou (PCM, z angl. Phase-Change Materials). Materiály s fázovou přeměnou jsou vhodné pro skladování tepelné energie. Předmětem výzkumu je studium termofyzikálních vlastností vybraných materiálů s vhodným fázovým přechodem, přičemž jsou experimentálně stanovovány základní charakteristiky PCM materiálů: teplota a skupenské teploty tání, tepelná vodivost. K tomuto účelu je využíváno vybavení, které je k dispozici na obou spolupracujících pracovištích.

V roce 2017 byla stanovena základní charakteristika dvou iontových kapalin s potenciálem využití jako PCM. Kromě toho byl rozpracován návrh experimentálního zařízení pro referenční měření tepelné vodivosti PCM, od kterého si slibujeme možnost rozšíření spolupráce s průmyslovými podniky v tuzemsku i v zahraničí.