Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018
Odpovědný řešitel:
Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Spolupracující pracoviště: 
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (Marek Brabec)

Smyslem této aktivity je spojení kompetencí v oboru matematické statistiky (ÚI AV ČR) a vývoje matematických modelů termofyzikálních vlastností (ÚT AV ČR) za účelem vytvoření nástroje pro odhad nejistot veličin vypočtených z těchto modelů. Motivace pochází z potřeb Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS), aktivita ale má širší záběr.

V roce 2018 byly započaty práce na vývoji statistického modelu s náhodnými efekty jako formalizovaného nástroje pro praktický odhad nejistot. Byl navržen a zformulován lineární model se smíšenými efekty (LME, linear mixed effects model) zohledňující hierarchickou strukturu variability (vnitro- i mezilaboratorní náhodná variabilita) danou strukturou náhodných a systematických chyb. Jako konkrétní příklad implementace takovéhoto modelu pro účely výpočtu nejistot v termodynamických výpočtech pro energetické aplikace jsme zvolili závislost tlaku na teplotě vodní páry („psigma problém“). Byla připravena výchozí data. Experimentujeme s formulací systematické (struktura lineárního prediktoru – např v souvislosti s případnou nelinearitou studované závislosti) i náhodné složky (v souvislosti s volnou vhodného modelu rozdělení náhodné složky i její aditivitou resp. muliplikativitou) statistického LME modelu.