Projekt programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21 pro rok 2018
Odpovědný řešitel:
Ing. Pavel Procházka, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Spolupracující pracoviště: 
UI AV ČR, Janascard , Aura a.s.

V roce 2018 se výzkum a vývoj nových bezkontaktních senzorů průchodu lopatek zaměřil na zvýšení citlivosti senzorů při nestacionárních režimech. Na zkušebním modelovém kole byly experimentálně řešeny možnosti kombinovaného elektromagnetického principu snímání vibrací lopatek při nízkých i vysokých rychlostech. Toto řešení je novým principem a vykazuje zatím dobré vlastnosti. Pokračoval vývoj, realizace a ověření modulární elektroniky senzorů se vzdáleným inteligentním řízením. Elektroniky umožňují dálkové programování zesílení a komparační úrovně digitálního převodu přes síťově připojený řídicí modul. Byl vyroben funkční vzorek elektroniky, který bude ověřen na modelovém zkušebním kole Laboratoře laserové rotační vibrometrie.

Pokračoval také výzkum vlivu uplatnění nestabilit a nerovnoměrností otáčení rotoru modelového kola na výsledky měření vibrací lopatek získané metodu Blade Tip-Timing. Byl vypracován matematický model pro simulaci základních tvarů vibrací lopatkových kol turbín za provozu orientovaný na testování a ladění metod bezkontaktního snímání a vyhodnocení časových diferencí průchodů lopatek. Byly vypracovány metody a postupy zpracování dat, které umožňují z měřených hodnot silně zatížených poruchami eliminovat rušivé vlivy a signály mnohonásobně převyšující hladiny užitečného signálu. Bylo provedeno vyhodnocení měření, na jejichž základě je možné provést volbu nejvhodnějšího režimu pro měření bezkontaktními senzory za příslušných podmínek a stanovit postup pro běžná měření. Současně s klasickými analytickými metodami je pozornost věnována i neklasickým statistickým metodám zpracování dat z vibrodiagnostických měření.

Užitné vzory a patenty:
  • Procházka P., Zařízení pro identifikaci lopatek stroje za rotace, Úřad průmyslového vlastnictví, Přihláška užitného vzoru PUV 2018-35075.
  • Procházka P., Způsob identifikace poškozené lopatky lopatkového stroje za provozu, Přihláška vynálezu se žádostí o udělení patentu, PV 2017-378.
  • Procházka P., Způsob identifikace feromagnetick.ch lopatek stroje za rotace, Přihláška vynálezu se žádostí o udělení patentu, PV 2017-665.